Vasario 27-osios vakarą į Viešpaties glėbį iškeliavo vyriausia mūsų bendruomenės sesutė – Teresė Gema Mozūraitė.

Teresė Mozūraitė gimė 1934 m. gruodžio 15 d. Svėdasuose. 1948 m. su šeima buvo ištremta į Sibirą, Irkutską, ten praleido dešimt metų. Grįžusi iš Sibiro mokėsi Marijampolėje. Teresė buvo muzikali, mokėsi vakarinėje muzikos mokykloje, tad vėliau daug metų vargonininkavo Liudvinave, Gelgaudiškyje, Ąžuolų būdoje, Šunskuose ir kitur. 1964 m. liepą buvo priimta į Šventosios Šeimos seserų vienuolijos noviciatą, čia gavo vienuolinį Gemos vardą. 1969 m. liepos 13 d. Kaune davė amžinuosius įžadus.

Sesuo Teresė darbavosi kaip vargonininkė, vėliau nemažai metų tarnavo Šv. Kazimiero kolegijoje Romoje. Vienuolijoje ilgą laiką uoliai atliko sekretorės pareigas. S. Teresė kruopščiai surinkusi daug istorinės medžiagos apie vienuoliją, parašė vienuolijos istorijos rankraštį. Be to, s.Teresė mėgo kurti eilėraščius, nė viena šventė nepraeidavo be jos parašytų ir deklamuojamų eilių.

Sesė Teresė pasižymėjo subtiliu humoro jausmu, ypatinga meile vienuolijai ir seserims. Paskutiniais gyvenimo metais daug laiko praleido maldoje už seseris ir vienuolijos misiją.

Esame nepaprastai dėkingos už s. Teresėlės gyvenimą ir seserystės dovaną. Tesidžiaugia Viešpaties veido šviesa amžinybėje ir toliau mus teužtaria savo malda!